Samenlevingscontract maken? Gratis uitgebreide informatie

Samenwonen kan natuurlijk zonder samenlevingscontract. Toch zullen onderlinge afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld over de bijdrage aan de kosten van de huishouding, over de eigendom van gezamenlijke gebruikte en eventueel gezamenlijk aangeschafte goederen en diensten.

Zeker als er kinderen zijn, zijn nadere afspraken van groot belang. Pensioenfondsen vragen meestal om samenlevingscontract, voordat een samenwoner in aanmerking kan komen voor een partnerpensioen.

Een samenlevingscontract is ook van groot belang voor de heffing van de erfbelasting. Samenwoners vallen namelijk slechts onder voorwaarden in het lage tarief voor partners en onder de hoge vrijstelling voor partners voor de erfbelasting.

Het komt er op neer dat indien door het overlijden van een van de partners de ander iets verkrijgt, erfbelasting (belasting over een erfenis) moet worden betaald. Voor partners geldt daarbij een hoge vrijstelling en een laag tarief. Als partners worden aangemerkt gehuwden en bij de gemeente geregistreerde partners.

Ook anderen kunnen echter voor de erfbelasting als partners worden aangemerkt, onder meer als zij gedurende tenminste zes maanden voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. zij zijn beiden meerderjarig;
 2. zij hebben tot het tijdstip van overlijden een gezamenlijke huishouding gevoerd, blijkend uit een inschrijving in de basisadministratie persoonsgegevens (of een daarmee vergelijkbare buitenlandse registratie) op hetzelfde woonadres;
 3. zij zijn bij notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting aangegaan;
 4. zij zijn geen bloedverwanten in de rechte lijn (dus niet een ouder en een afstammeling daarvan); en
 5. geen van hen voldoet met een ander aan de hiervoor genoemde voorwaarden (oftewel: je kunt maar van een iemand partner zijn).
 6. Denkt u in verband met de termijn van zes maanden en de voorwaarde onder 2. dus voor zover nog nodig aan tijdige inschrijving op hetzelfde adres.

De voorwaarde van een samenlevingscontract geldt overigens niet voor personen, die tot het tijdstip van overlijden gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd, blijkend uit een inschrijving als hiervoor onder 2. bedoeld.

De wet geeft voor samenwoners, anders dan bij het huwelijk en het geregistreerd partnerschap, geen regels over allerlei zakelijke kwesties. In een samenlevingscontract staan daarom de afspraken die u met elkaar maakt. U kunt samen zelf beslissen over welke onderwerpen u afspraken wilt maken, wat voor u van belang is en hoe u daaraan vorm wilt geven.

Met informatie van de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB), aangevuld met onze eigen ervaring, is een lijst van onderwerpen opgesteld waarover het verstandig is duidelijke afspraken te maken in het samenlevingscontract. Hier worden er enkele genoemd.

 • Kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Wie neemt die voor zijn of haar rekening, of voor welk deel draagt iedere partner bij?
 • Als er inkomen overblijft nadat de kosten van de huishouding betaald zijn, houdt dan ieder zijn eigen inkomen, of verdeelt u dat?
 • Hoe gaat het in zijn werk als een van de partners minder inkomen zal krijgen (bijvoorbeeld als gevolg van de keuze om minder te werken en meer thuis te zorgen)?
 • Houdt ieder zijn of haar eigen spullen, of zijn er zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn? Dit kan gelden voor bijvoorbeeld de inboedel, maar ook voor een auto.
 • U woont nu samen, maar wat moet er met de woning gebeuren als de samenleving onverhoopt eindigt? Zowel voor een eigen woning als een huurwoning kan het verstandig zijn daarover afspraken te maken.

Voor het maken van een samenlevingscontract zijn, binnen de grenzen van de wet, talloze varianten mogelijk. Het maken van een op uw situatie toegespitste samenlevingscontract vereist dan ook uitgebreide besprekingen en veel werk bij het maken van het ontwerp van de akte.

Voor het maken van een samenlevingscontract bieden wij dan ook op deze site een bijzonder concept. U maakt daarbij in wezen zelf uw samenlevingscontract. Zo krijgt u een maatwerk samenlevingscontract en geen “standaard” samenlevingscontract, zonder het prijskaartje dat onvermijdelijk aan maatwerk hangt.

Downloads

Voor het maken van een samenlevingscontract volgens dit concept heeft u twee documenten nodig die u kunt downloaden:

 1. de brochure Samenlevingscontract van de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB);
 2. een vragenlijst samenlevingscontract en een toelichting daarop;

Als u deze documenten heeft gelezen en de vragenlijst aan de hand van de toelichting heeft ingevuld, kunt u die naar ons mailen of opsturen en een afspraak maken voor een bespreking. Wij gaan er van uit, dat een dergelijke bespreking niet langer dan een drie kwartier duurt. Met behulp van de door u ingevulde vragenlijst en de bij de bespreking verkregen gegevens maken wij het ontwerp van het samenlevingscontract. Het samenlevingscontract wordt in een tweede bijeenkomst bij de notaris ondertekend.

In tegenstelling tot gehuwden en geregistreerde partners zijn samenwoners, in geval van overlijden van een van beiden, niet vanzelf elkaars erfgenaam. Een samenlevingscontract heeft niet het effect van een testament. Alleen de vermogensrechtelijke verhouding tussen de samenwoners tijdens de relatie (vragen als wat is van wie, wie is voor welke schulden aansprakelijk) is geregeld, en daarmee ook wat deel uitmaakt van de nalatenschap als een van de samenwoners overlijdt, niet waar die nalatenschap dan naar toe gaat.

Samenwoners kunnen in een testament vastleggen wat er moet gebeuren met hun vermogens na overlijden. Iedere samenwoner dient dan zelf een testament te maken. Zonder testament treedt de wettelijke regeling van het erfrecht in. Daarin erft alleen de eigen familie. Zeker als de relatie langer geduurd heeft, zal dit niet de bedoeling zijn. Zie WETTELIJKE VERERVING.